วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบปะหารือรับฟังปัญหา ร่วมกับหน่วยงานและประชาชน ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ณ บริเวณวัดจันทาราม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts