วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

Similar Posts