ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เหตุวาตภัย และอัคคีภัย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล