ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร?
คำว่า PM (พีเอ็ม) ย่อมาจาก Particulate Matters (พาร์ทิสิวเลทแมทเทอร์) เป็นคำเรียกคำมาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีหน่วยวัตคือ ไมครอน หรือไมโครเมตร แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ PM 10 และ PM 2.5
2.5 เป็นอนุภาคขนาคเล็กที่มีส้นผ่านศูนกลางเฉยน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร แชวนลอยอยู่ในอากาศรวมกับไ
ควัน และก๊าซต่างๆ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เมื่อมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมหาศาลจะมองเห็นเป็นหมอกควันอย่างที่
เราเห็นกันในทุกๆ เช้านั่นเอง
PM 2.5 ถือเป็นมลพิษต่อสุขภาพของมนุษย์ตามที่งค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญ และออกมาแจ้งเตือนให้
ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมาก (เดี๋กกว่าเส้นผมถึง 20 เท่า) เมื่อหายใจเขาไปแล้ว สามารถล็ดลอดผ่านขนจมูกเข้าสู่ปอดและหลอด
เลือดได้ง่าย จนส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว
ฝุ่น pm 2.5 มาจากไหน
สาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง หรือฝุ่น PM 2.5 เช่น

  • โรงผลิตไฟฟ้า
  • ควันท่อไอเสียจากรถยนต์
  • การเผาไม้ทำลายป่ เผาขยะ
  • การเผาไหม้เชื้อเพลิงธรรมชาติที่ไม่สมบูรณ์
  • ฝุ่นจากการก่อสร้าง

Similar Posts