ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1