ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ขอเชิญประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั