ประกาศ ก.กลาง มาตราฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2544

O25.5.4 ประกาศ ก.กลาง มาตราฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2544