จังหวัดลพบุรี ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)(เพิ่มเติม)ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล

Similar Posts