ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินศิลาหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Similar Posts