นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมต้อนรับ องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ ณ โครงการสถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบสูบน้ำบ้านชัยบาดาลยุคใหม่ ,วัดจันทาราม และบ้านเกษตรกร นายอมร ศรีเมฆ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts