วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

Similar Posts