ภารกิจด้านการบริหาร

1.  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.
3.  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4.  วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

นายนพรัตน์ ทองสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
โทร. 081-2345916

นายวินัย คงคล้าย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
โทร. 062-3897689

นายสมพร สังข์เภา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
โทร. 089-9922294

นายอุเทน ประภาสวัสดิ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
โทร. 080-6585956