ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง)