กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

O25.1.1 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น