ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการรับและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567(ฟรี❗ไม่มีค่าธรรมเนียม) ตามวันและเวลาสถานที่ ดังกล่าว
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "จ.ชัอบาคาร จ.อพบุรี แพิทาริหารวานทำนลือมามา ท่านสร์องมา กำหนดการรับและฉีดวัดซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษ ประจำปี 2567 ลำดับ หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลมะกอกหวาน หมู่ที่ ตำบลชัยบาดาล หมายเหตุ วันที่/เวลา ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ០๙.๐๐ -๑๑.๓๐ น. ២๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ๐๙.๐๐ -๑๑.๓๐ น. ២๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ๓ สถานที่ วัดโคกสำเริง ต.มะกอกหวาน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ ២ ,៣, ตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ ៦, ๕ ศูนย์ขายข้าวสาร หมู่ ๐๙.๐๐ ๑๑.๓๐ น. ២๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น. ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ๐๙.๐๐ -๑๑.๓๐ น. ตำบลชัยบาดาล อบต.ชัยบาดาล สุนัขที่ไม่มีเจ้าของ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ วัดท่ามะกอกชยากร ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น."

Similar Posts