การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินกิจกรรมการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์