การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

ข้อ 34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต