ภารกิจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไข ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็กเยาวชน  สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ กลุ่มอาชีพต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้

 

นางสาวสุกัลยา ยอดพยุง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 085-9001576

นางสาวดวงตา แสงชมภู

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุมาลี เอกศรี

พนักงานจ้างทั่วไป