ผู้บริหาร อบต.ชัยบาดาล

นายนพรัตน์ ทองสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
น.ส.สุกัลยา ยอดพยุง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไข ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็กเยาวชน  สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ กลุ่มอาชีพต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้

– งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
งานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ กชช 2 ค
งานจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
งานจัดทำแผนชุมชน
งานจัดทำโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
งานจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)
งานการจัดตั้ง/ดูแลศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
งานการจัดทำโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง
งานการจัดตั้ง/ดูแลห้องสมุดชุมชน
งานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ 100,000 บาท)
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
– งานส่งเสริมกิจการชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
 งานการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
งานการจัดประชุม/อบรมคณะกรรมการชุมชน
งานจัดระเบียบชุมชน
งานการประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการพื้นฐานไปบริการชุมชน
งานการจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
งานด้านการส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการให้กับชุมชน
งานด้านการให้งบประมาณอุดหนุนให้กับชุมชน
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
– งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
งานส่งเสริมอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานพัฒนากลุ่มสตรีและอุดหนุนกลุ่มสตรี
งานส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
งานเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสและรายได้ของประชาชน
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นหรือที่เกี่ยวข้อง
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
– งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
งานการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
งานการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
งานการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
งานการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
งานตรวจเยี่ยม/ดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
– งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
งานสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน ต่าง ๆ
งานสงเคราะห์เด็กอนาถาไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง
งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย และสติปัญญา
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

น.ส.สุกัลยา ยอดพยุง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร. 085-9001576

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุมาลี เอกศรี

พนักงานจ้างทั่วไป

โทร 036 790250

น.ส.อรุณรัตน์ ปัทมโรจน์

พนักงานจ้างทั่วไป

โทร 036 790250

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
• องค์ประกอบของ อบต. ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) สภา อบต. : ฝ่ายนิติบัญญัติ
(2) นายก อบต . : ฝ่ายบริหาร
(3) พนักงานส่วนตำบล : ฝ่ายราชการประจำ
(4) ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีส่วนรวมดำเนินการ
(5) ฝ่ายกำกับดูแล อบต. : นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง 5 ฝ่ายต้อง มีส่วนรวมในการดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่อย่างสมดุล อบต. จึงพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง