ภารกิจหน้าที่กองช่าง

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบำรุงซ่อมแซมการสาธารณูปโภค และจัดทำทะเบียน ผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและออกแบบการเขียนแบบก่อสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ การควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยานพาหนะและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ว่าที่ ร.ต.เกรียงศักดิ์ ใจดี

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-7741528

นางสาวอัญชลี รอดคำ

นักจัดการงานช่าง

นางสาวกรรณภิรมณ์ แย้มโอษฐ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมินทร์ณุดา ทองยืน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายปฏิภาณ เพาจันทึก

พนักงานจ้างทั่วไป

นายดำรงค์ กุดนอก

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวณัฐพร ล้อมแผน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุรเชษฐ์ ยงยืน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายตระกูล กุลเมือง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายกฤศ สุทัศน์

พนักงานจ้างเหมาบริการ