ผู้บริหาร อบต.ชัยบาดาล

นายนพรัตน์ ทองสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
นางอภิญญา ชุ่มฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

กองคลัง

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ  การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 5  งาน ดังนี้

1. งานด้านการเงิน

                              – งานการเงิน
                              – งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน นำส่งเงินต่างๆ
                              – งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
                              – งานเก็บรักษาเงิน
                              – งานจัดทำรายงานการตัดทำเช็ค

2. งานการบัญชี

                              – งานการบัญชี
                              – งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
                              – งานงบการเงินและงบทดลอง
                              – งานจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ

3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

                              – งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า
                              – งานพัฒนารายได้
                              – งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
                              – งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
                              – งานทะเบียนพาณิชย์

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

                              – งานแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
                              – งานพัสดุ
                              – งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
                              – งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

5.งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ

                              – งานตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
                              – งานตรวจสอบเงินงบประมาณ รายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ

น.ส.เรณู แก้วมา

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 036-790250

น.ส.รัชดาพร ปลอดห่วง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

โทร 036 790250

นางสุพัตรา สลุงจันทร์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

โทร 036 790250

น.ส.ไพลิน ยงยืน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

โทร 036 790250

น.ส.นิอร อาสาขัน

พนักงานจ้างทั่วไป

โทร 036 790250

น.ส.มินทร์ณุดา ยงยืน

พนักงานจ้างทั่วไป

โทร 036 790250

นายนพพร สิงห์รักษ์

พนักงานจ้างทั่วไป

โทร 036 790250

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
• องค์ประกอบของ อบต. ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) สภา อบต. : ฝ่ายนิติบัญญัติ
(2) นายก อบต . : ฝ่ายบริหาร
(3) พนักงานส่วนตำบล : ฝ่ายราชการประจำ
(4) ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีส่วนรวมดำเนินการ
(5) ฝ่ายกำกับดูแล อบต. : นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง 5 ฝ่ายต้อง มีส่วนรวมในการดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่อย่างสมดุล อบต. จึงพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง