ภารกิจหน้าที่กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ  การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

นางสาวเรณู แก้วมา

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-0148206

น.ส.รัชดาพร ปลอดห่วง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสุพัตรา สลุงจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวไพลิน ยงยืน

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นายนพพร สิงห์รักษ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสาวิตรี อินทร์อยู่

พนักงานจ้างเหมาบริการ