หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.ชัยบาดาล
'' ชุมชนเข้มแข็ง สร้างแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดำรงชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
ตลาดปลา
ต.ชัยบาดาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตำบลชัยบาดาล
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี
1
2
3
 

 
 


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ที่ ลบ 0023.1/ว00947 ลว 23 ก.พ.64 [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 9 
การจัดงานวันท้องถ่ินไทย ประจำปี 2564 ที่ลบ 0023.1/ว00944 ลว 22 ก.พ.2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 14 
ลบ 0023.5/ว 348 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 10 
ลบ 0023.5/ว 347 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2563 [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 17 
ลบ 0023.5/ว 346 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 7 
ลบ 0023.5/ว 345 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 9 
การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด ที่ ลบ 0023.1/ว343 ลว 18 ก.พ.2564  [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 9 
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่ ลบ 0023.4/323-342 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 10 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 8 
ลบ 0023.5/ว 312 ลงวันที่ 17 มกราคม 2564 เรื่องโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนมกราคม 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 16 
การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค covid-19 [ 17 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 13 
ลบ 0023.5/ว 321 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แจ้งบัญชีการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 15 
ขอแจ้งรายละเอียดการส่งเงินรายได้ อปท. (ที่ ลบ 0023.5/ว 293 ลว. 15 ก.พ. 64) [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 24 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนมกราคม 2564 [ 13 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 22 
แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 [ 13 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 17 
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 11 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 47 
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 11 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 21 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 170 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 211 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 461 
 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว367  [ 24 ก.พ. 2564 ]
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว366  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว364 [รายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว358  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว363  [ 23 ก.พ. 2564 ]
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.2/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีรายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว343  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว354  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กศ. มท 0816.1/ว341  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว353  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว352  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว342  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.3/ว338  [ 22 ก.พ. 2564 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว348  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว335 [รายชื่อ] [แบบรายงาน]  [ 22 ก.พ. 2564 ]
แจ้งโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว326  [ 22 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16 - 60 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว344 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การดำเนินงานโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้่ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web conference) ฯ กพส. มท 0810.7/ว333  [ 19 ก.พ. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2  [ 19 ก.พ. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว336  [ 19 ก.พ. 2564 ]
 
 
 


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตย่านชุมชน หมู่ 2 ตำบ [ 24 เม.ย. 2563 ]จ้างต่อเติมศาลาเอนกประสงค์หมู่ 7 ตำบลชัยบาดาล โดยว [ 24 เม.ย. 2563 ]ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกัน [ 23 เม.ย. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV จำนวน 1 ชุด ศูน [ 23 เม.ย. 2563 ]ซื้อชุดป้องกันเชื้อโรคและเทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ [ 23 เม.ย. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลข [ 21 เม.ย. 2563 ]จ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหมายเ [ 21 เม.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-4632 [ 13 เม.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ 1 ตำบลชัยบาดาล ส [ 8 เม.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานการตั้ง [ 8 เม.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหา [ 8 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำสนามเด็กเล่น โครง [ 7 เม.ย. 2563 ]จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนามเด็กเล่น ของศูนย์พั [ 7 เม.ย. 2563 ]จ้างเงินเดือนจ้างเหมาบริการ กองการศึกษา ประจำเดือน [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างเงินเดือนจ้างเหมา สำนักปลัด (ประจำเดือน เมษายน [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างเงินเดือนจ้างเหมา สำนักงานปลัด ประจำเดือน เมษา [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างเงินเดือนจ้างเหมา สำนักงานปลัด ประจำเดือน เมษ [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างเงินเดือนจ้างเหมาบริการ กองการศึกษา ประจำเดือน [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างเงินเดือนจ้างเหมาบริการ กองการศึกษา ประจำเดือน [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างเงินเดือนจ้างเหมา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนต [ 31 มี.ค. 2563 ]

 
 
 
อบต.เขาแหลม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการค [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.เขาพระยาเดินธง ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สท./นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.หนองรี ออกให้บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฯ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองรี กิจกรรมตามโครงการตำบลหนองรีสะอาดอย่างยั่งยืนBig Cleaning Day [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.ช่องสาริกา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (หนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย) [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.เขาแหลม รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.พุคา [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวสำโรง โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลพบุรี [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 24 
สถ.จ.ลพบุรี ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีร่วมการประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 25 
อบต.หนองรี จังหวัดเคลื่อนที่ 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.ห้วยขุนราม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 21 
ทต.เขาพระยาเดินธง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 51 
อบต.หัวสำโรง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองระแหงใหญ่ หมู่ที่ [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.หนองกระเบียน ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามั [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.เขาแหลม ประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid -19 [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 14 
 
 
 
 
   

พุทรา 3 รส  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชัยบาดาล  
   
 
 
   
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 ก.พ. 2564)    อ่าน 6038  ตอบ 140  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 ธ.ค. 2563)    อ่าน 1530  ตอบ 5  
เว็บไซต์ อบต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 เม.ย. 2563)    อ่าน 1400  ตอบ 6  
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ชัยบาดาล พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การสื่อสารในตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  น้ำประปาหมู่บ้าน
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 4,600,909 เริ่มนับ 26 เม.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10